Volver al inicio     
Suscripción
Información Personal

* E-mail:
Idioma / Language:


He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones / I’ve read and agree to terms and conditions


Cerrar Ventana [x]
Renovació de l’espai públic del centre històric de Sant Pere de Riudebitlles

David Closes + Àngels Mas

0. Concurs d’idees

La proposta descrita al present article correspon al projecte presentat al concurs d'idees, convocat per l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, per renovar l'espai públic del nucli històric d'aquest municipi català.

La proposta, presentada sota el lema "aigualínies", ha estat la guanyadora del concurs d'idees desenvolupat els anys 2018 i 2019.


Figura 1. El ámbito de intervención del concurso de ideas: el núcleo histórico de Sant Pere de Riudebitlles
Figura 1. L’àmbit d’intervenció del concurs d’idees: el nucli històric de Sant Pere de Riudebitlles

1. Proposta general i d’espai públic

La proposta de renovació de l'espai públic del centre històric de Sant Pere de Riudebitlles (Catalunya) s'estructura a partir de la geometria de línies d'aigua: la reintroducció de recs de la xarxa hidràulica dels molins paperers de la localitat i el traçat de línies d'aiguafons en el paviment.

La reintroducció de recs al centre històric permet recuperar la memòria d'uns elements de la identitat d'aquest espai i, així mateix, vincular-lo a l'estructura del territori circumdant del municipi

La proposta fixa uns criteris i solucions de transformació de l'espai públic que permetin dotar el centre històric d'uns trets específics recognoscibles en el conjunt dels seus carrers i en el seu perímetre.

Les línies definides pels canals i els aiguafons -que dialoguen i s’entrecreuen- defineixen la geometria principal de la proposta de pavimentació de l'espai públic.


Figura 2. Trazado general de la propuesta de ordenación del espacio público.
Figura 2. Traçat general de la proposta d’ordenació de l’espai públic.

Els recs, formats per un caixó metàl·lic embegut (obert, semiobert o tancat segons la necessitat a cada punt), s’acaben en punts singulars on regar i reintroduir vegetació a l’espai públic. L’element metàl·lic (acer corten) dels recs es desplega, en els punts finals, formant un bassiol, un banc i una estructura reixada per al desenvolupament de parres o plantes enfiladisses. Aquesta estructura reixada adopta diferents formes i funcions: porta-umbracle (al nou accés per a vianants des del sud), mur-pèrgola (al punt d’accés a l’antic hort de l’església) i barana-mirador (al mirador cap al riu del carrer de Baix).

Els recs finalitzen els seus traçats en punts singulars del nucli històric: l’antic hort de l’església, el mirador cap al riu de Bitlles i el nou passatge entre mitgeres que connecta pel sud el nucli amb el carrer Montseny. La presència d’aigua en aquests punts ha de servir per garantir el creixement de la vegetació emparrada a les estructures metàl·liques reixades proposades. La presència d’aigua i vegetació en aquests punts singulars els convertirà en llocs ambientalment més rics. Les estructures metàl·liques resolen o milloren volumètricament aquests punts. Al passatge entre el carrer Montseny i el carrer Major, l’umbracle plantejat permet recuperar la lectura de la continuïtat del teixit edificat. A l’antic hort de l’església, la pèrgola proposada resol adequadament l’accés a aquest espai, actualment pati de l’escola. Al carrer de Baix, l’element metàl·lic plantejat permet vegetar la barana, emmarcar alguna de les vistes del mirador i afegir-hi un banc convertint l’indret, també, en un lloc d’estada.

Els aiguafons, formats per un perfil massís embegut al paviment, tenen una geometria per conduir, frenar i recollir les aigües pluvials. Els aiguafons es cargolen, formant un remolí, en els punts en els quals es recull l’aigua de pluja cap a la xarxa. Una xarxa separativa recull les aigües pluvials d’aquests punts de cargol i també l’aigua sobrant dels punts finals del rec per retornar-la cap al riu.

Figura 3. Trazado de las acequias que se propone reintroducir en el espacio público. Figura 4. Trazado de las limahoyas propuestas.     

Figura 3. Traçat dels nous recs que es proposa reintroduir a l’espai públic.

Figura 4. Traçat dels aiguafons proposats.

Figura 5. Trazado general de la propuesta
Figura 5. Traçat general de la proposta

La proposta planteja la utilització de només tres materials per al desenvolupament de la transformació de l’espai públic: peces ceràmiques de color clar col·locades de cantell, la reutilització de les vorades calcàries existents al nucli antic i acer corten. Aquests materials, i els patrons geomètrics plantejats, pretenen assegurar una imatge unitària del conjunt de l’espai públic del nucli històric de Sant Pere de Riudebitlles.

Figura 6. Axonometría de la zona del muro-pérgola Figura 7. Axonometría de la zona de la puerta-umbráculo   

Figura 6. Axonometria de la zona del mur-pèrgola

Figura 7. Axonometria de la zona de la porta-umbracle

2. Relació amb el patrimoni

La proposta planteja reforçar el valor patrimonial del nucli històric mitjançant dues estratègies: la reintroducció de recs d’aigua i la puntuació dels edificis patrimonials.

La reintroducció de recs d’aigua permet, en alguns casos, poder recuperar el traçat d’antics recs o bé evocar i estendre el caràcter de l’antic espai públic. Així mateix, la reintroducció d’aquests elements permet fer evident la relació del nucli antic amb la lògica territorial i històrica de Sant Pere de Riudebitlles. Els recs, però, ara prenen una nova funcionalitat d’enriquiment de l’espai públic i d’irrigació de la vegetació plantejada (al passatge d’accés al nucli històric des del carrer Montseny, a l’antic hort de l’església i el mirador cap al riu de Bitlles).

La proposta planteja la reutilització de les vorades calcàries existents al nucli històric en la nova pavimentació. La reutilització de la pedra de les vorades existents en el nou paviment crea acumulacions, com si es tractés de sediments, davant dels edificis històrics protegits. Les vorades, situades transversalment a l’espai públic dels carrers, permeten puntuar –de forma unitària però diversa- el paviment proposat. Aquesta puntuació de vorades es densifica davant dels edifici patrimonials protegits amb l’objectiu d’emfasitzar-ne i remarcar-ne la seva presència. Així, es proposa remarcar, a l’espai públic, la presència dels diferents elements patrimonials de la plaça de l’Església, del carrer Major i dels molins que ressegueixen el traçat del rec de la Vila.

Figura 8. La singularización de los edificios patrimoniales mediante la reutilización de las piezas de bordillo existentes.
Figura 8. La singularització dels edificis patrimonials mitjançant la reutilització de les peces de vorada existents.

3. Racionalització de la mobilitat

L’objectiu de la proposta és convertir plenament l’espai públic del nucli històric en un espai de prioritat de vianants. La previsió municipal de situar un aparcament públic fora del nucli històric, però a tocar del passatge que uneix el carrer Montseny amb el carrer Major, reforça aquest objectiu.

L’espai que defineix el perímetre del nucli històric -bàsicament el carrer Montseny i el carrer del Camí de Baix- no disposa pràcticament d’espai per a vianants. Amb l’objectiu d’incrementar-hi l’espai de vorera per als vianants i amb l’objectiu que aquesta vorera permeti formalitzar la frontera del nucli històric respecte del teixit d’eixample, es proposa reduir a un sol sentit de circulació els vials del carrer del Trull, del carrer Montseny i del Camí de Baix.

La reducció d’aquests carrers a un sol sentit de circulació només és possible reorganitzant la mobilitat als carrers entre el nucli antic i la carretera i, especialment, redefinint la relació de la Vila de Sant Pere amb el barri de l’Altra Banda.

Les actuacions al nucli antic també caldria que incorporessin la intensificació de la vinculació del nucli històric amb el riu i els seus marges (entenent-lo com a parc urbà) a partir de la millora dels recorreguts  des del carrer de l’Hospital i des del mirador del carrer de Baix.

4. Estratègies d’estalvi i sostenibilitat

La proposta planteja estratègies destinades a la bona gestió de l’aigua i l’energia i a la racionalització dels recursos.

En aquest sentit, amb l’objectiu de retornar directament al riu les aigües dels recs i de les pluvials dels carrers del nucli històric, es preveu una xarxa mínima i separativa per a les aigües pluvials amb uns punts de recollida que se situen a partir de la meitat del nucli minimitzant la longitud d’aquesta xarxa separada.

L’existència i funcionament del rec de la Vila permet plantejar un sistema hidràulic de generació elèctrica destinat a l’alimentació de la xarxa d’enllumenat amb làmpades led. La proposta permetria un estalvi energètic complet amb l’autogeneració elèctrica i la reducció de la potència elèctrica necessària per a l’enllumenat. Es proposa alimentar l’enllumenat mitjançant una petita turbina, situada a la zona de Cal Xerta, que, de nit, utilitzi l’aigua del rec de la Vila abans de ser retornada al riu, mitjançant un dipòsit/bassa situat a l’eixamplament del portal de Baix. D’aquesta manera, Can Xerta esdevé un espai on visualitzar les possibilitats –històriques i presents- de la gestió sostenible de l’aigua integrada en la lògica urbana.

D’altra banda, es proposen accions de racionalització de recursos en les solucions de la urbanització. Una, mitjançant la reutilització de totes les peces de vorades calcàries existents al nucli antic en la nova pavimentació. I una altra, mitjançant la durabilitat i el baix manteniment de les solucions d’urbanització. La tria acurada de materials resistents i la seva durabilitat –peces ceràmiques col·locades de cantell, vorades de pedra calcària reutilitzades i elements metàl·lics d’acer corten– garanteix l’eficiència i la minimització de recursos, a llarg termini, de la solució plantejada.

5. Dinamització del nucli històric

La proposta pretén posar les condicions d’ordenació física que incentivin la dinamització del nucli històric. L’absència de vehicles en l’espai urbà i la creació d’espais amb dimensió i potencialitat per a la socialització de l’espai públic –plaça de l’Església, entorn de l’antic hort de l’església, mirador del carrer de Baix– són factors que han d’incidir positivament en la recuperació de l’empenta social i cultural de l’espai. En aquest mateix sentit s’adreça la proposta d’estendre l’espai vital dels habitants del nucli històric a l’espai del carrer a partir del nou mobiliari urbà –els plecs cadireta, per tornar a sortir a seure i estar al carrer– que es formalitza amb els plecs d’acer corten dels recs. Les condicions físiques (arquitectòniques) no són, òbviament, suficients per a la dinamització del nucli històric; són, en tot cas, una condició necessària que ajudi les accions -culturals, institucionals, de promoció econòmica, d’impuls ciutadà- més determinants.


Figura 9. Croquis de un pliego-silla en las acequias.
Figura 9. Esbós d’un plec-cadireta als recs.
Figura 10. Croquis de una calle tipo.
Figura 10. Esbós d’un carrer tipus.

Així mateix, la iniciativa de completar els equipaments públics en execució –els nous com Cal Xerta o els que es traslladen com la biblioteca– i les seves possibilitats com a elements dinamitzadors aconsellen aprofitar-ne la seva ubicació per potenciar que activitats d’aquests equipaments es desenvolupin directament a l’espai públic.

6. Metodologia i costos

La proposta se centra en fixar els principi d’ordenació de l’espai a partir de la lògica de les línies d’aigua amb la reintroducció d’alguns recs i la creació d’aiguafons a la pavimentació.

Aquest principi, i els criteris de materials i de geometries plantejats, creen unes regles de jocs que permeten definir la solució proposada, o moltes d’altres, en funció dels nous requeriments o fases temporals que calgui anar implementant. Aquest fet possibilita que les actuacions restin obertes i es puguin assumir variacions en les solucions sense posar en qüestió l’objectiu del caràcter unitari del conjunt de l’espai públic del nucli històric.

Els materials proposats (peces ceràmiques de colors clars, vorades reutilitzades i acer corten), les solucions plantejades –com l’extensió de la xarxa de pluvials només a la meitat del nucli– i la flexibilitat en el desenvolupament de la proposta asseguren unes actuacions amb uns costos raonables.

Figura 11. Ordenación de detalle de la propuesta en la calle Major.
Figura 11. Ordenació de detall de la proposta al carrer Major.
Figura 12. Detalle de la solución de pavimento propuesto.
Figura 12. Detall de la solució de paviment proposat.

7. Identitat i singularitat

La proposta, a partir de l’adopció de trets unitaris de l’espai públic, pretén singularitzar el nucli històric i dotar-lo d’un caràcter marcadament unitari, possibilitant el reforç i la reinvenció del caràcter de l’espai públic.

La proposta planteja la formació d’un nou paisatge que es conforma a partir de criteris i solucions que recullen i/o interpreten colors i textures del lloc i que, al mateix temps, hi introdueixen noves geometries. Així en la urbanització de l’espai urbà del nucli històric s’opta per textures i colors càlids extrets de les característiques constructives de l’entorn, amb la utilització de peces ceràmiques, pedra calcària de les antigues vorades i acer oxidat.

L’elecció d’aquests materials emparentats amb els existents es contraposa a la utilització de geometries contemporànies: línies tenses trencades per inflexions als recs i aiguafons, variacions en les densitats de les peces ceràmiques i la disposició, en forma de constel·lació, de les peces de vorades reutilitzades.

El projecte també preveu la incorporació de ritmes estacionals i horaris en la proposta: mitjançant els colors canviants de les enfiladisses de la porta-umbracle, del mur-pèrgola i de la barana-paisatge o mitjançant la circulació d’aigua pels recs segons una pauta horària que pugui ser significant per als ciutadans i/o lligada a la producció energètica amb la turbina proposada per alimentar l’enllumenat.


Figura 13. Materiales y texturas propuestas para la renovción del espacio público del núcleo histórico de Sant Pere de Riudebitlles.
Figura 13. Materials i textures proposats per a la renovació de l’espai públic del nucli històric de Sant Pere de Riudebitlles.

La proposta, en conjunt, pretén que l’espai públic del nucli històric de Sant Pere de Riudebitlles sigui recognoscible com un espai diferenciat, singular, amb valors afegits i on es faci evident la seva connexió amb les lògiques urbanes i territorials precedents i actuals.

Figura 14. Perspectiva de las geometrías de la propuesta del concurso.
Figura 14. Perspectiva de les geometries de la proposta del concurs.
Nota Legal
Créditos
Suscripción
Directora: María A. Leboreiro Amaro, Dra. Arquitecto. Profesora Titular de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid
Consejo de redacción: Miquel Adriá, director de la revista Arquine
Carmen Andrés Mateo, Arquitecta. Profesora Asociada de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid
José Mª Ezquiaga Dominguez. Dr. Arquitecto. Profesor Titular de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid
José Fariña Tojo. Dr. Arquitecto. Catedrático de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid
Fernando Fernández Alonso. Arquitecto. Profesor Asociado de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid
Josep Mª Llop Torne. Arquitecto. Profesor en la Facultad de Geografía de la Universidad de Lleida
Javier Ruiz Sánchez. Dr. Arquitecto. Profesor Titular de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid
Secretaría: Llanos Masiá
Edita: planur-e
Avda. Valdemarin, 68
28023 Madrid
Traducción: planur-e
ISSN: 2340-8235
Copyright: (2013): planur-e
Cerrar Ventana [x]
Planur-e: www.planur-e.es es una revista digital editada en España en materias de territorio, urbanismo, sostenibilidad, paisaje y diseño urbano. Nació con el objetivo de exponer buenas prácticas dando voz a los profesionales, planteando que sean los propios autores de los trabajos quienes los presenten. Se colabora así a su difusión, al tiempo que se ofrece, a aquellos que se aproximan al proyecto, la oportunidad de ver otras formas de trabajar y contrastar sus propias reflexiones y propuestas. Planur-e por sus características pretende llenar un hueco, dada la escasez de publicaciones en estas materias. Alcanza en este momento su número diez, con un planteamiento monográfico y da, al tiempo, en su Miscelánea cabida a múltiples temas. Cuenta ya con un número importante artículos alrededor de 150, hasta el momento, y con autores de muy distintos países, lo que enriquece su tarea de divulgación.

Información General
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), ponemos a su disposición la “información general”, que comprende los datos identificativos de la entidad titular de este sitio web:
Titular: planur-e
Dirección: Avda. Valdemarín, 68-28023 Madrid
Lugar de edición: Madrid

Nota Legal
Los trabajos firmados expresan únicamente la opinión de sus autores así como la documentación gráfica, y son de su exclusiva responsabilidad, a todos los efectos legales y no reflejan los criterios que pueda tener el equipo editorial. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse en ninguna forma sin autorización escrita por parte de la editorial. Aquellas imágenes en las que no se ha podido identificar el propietario de los derechos, se entiende que son de libre uso. En caso de identificar alguna imagen como propia, por favor póngase en contacto con planur-e.
Legal Notice
The signed works only express the opinion of their authors and also the graphic documentation, and are their sole responsibility, for all legal purposes, and do not reflect the criteria that the editorial team may have. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form without the written consent of the publisher. It is understood that those images for which it was not possible to identify the holder of the rights are free to be used. In the event you identify an image as your own, please contact planur-e.
Cerrar Ventana [x]
 Información Personal

* E-mail:
Idioma / Language:


He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones / I’ve read and agree to terms and conditions Protección de Datos
planur-e te informa de que los datos personales que nos proporciones serán incorporados en el fichero “Atención al Consumidor” del que somos responsables, al objeto de gestionar las solicitudes de información, reclamaciones, consultas realizadas ante el departamento de atención al consumidor. Mediante el envío del presente formulario, prestas consentimiento expreso al tratamiento automatizado y documental de tus datos, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.
Te agradeceremos nos comuniques cualquier cambio o modificación en los datos que nos ha proporcionado con el fin de que éstos respondan con veracidad y exactitud a la realidad. Asimismo, te informamos de que puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a planur-e, o bien, mediante correo electrónico a: planur-e@planur-e.es
Cerrar Ventana [x]